WA13 พื้นที่ใช้สอย 180 ตรม. | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | 1 ห้องนั่งเล่น | 1 ห้องครัวฝรั่ง | 1 ห้องทานอาหาร | 1 ห้องเก็บของ | 1 พื้นที่ซักล้างWA14 planWA14 tive

WA14

พื้นที่ใช้สอย 180 ตรม. |   2 ห้องนอน   |   2 ห้องน้ำ  |   1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องครัวฝรั่ง  |   1 ห้องทานอาหาร  |   1 ห้องเก็บของ  |   1 พื้นที่ซักล้าง


ราคาแบบ 8,500 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 4,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 4,500 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 15,000 บาท

 ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 2,150,000 บาท