WA1-2-01WA1-2-01-plan

WA03

พื้นที่ใช้สอย 77 ตรม. | 2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องครัว


ราคาแบบ 6,500 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 3,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 3,500 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 12,000 บาท

 ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 930,000 บาท