WA1-1-02 tive1WA1-1-02 tive2WA1-1-02-plan

WA02

พื้นที่ใช้สอย 63 ตรม. | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ห้องนั่งเล่น   |   1 ห้องครัว


ราคาแบบ 6,000 บาท
รายการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) 3,000 บาท
ค่ารับรองสถาปนิกและวิศวกร 3,000 บาท
สั่งยกชุด (แบบ+BOQ+หนังสือรับรอง) เพียง 11,000 บาท

 ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 760,000 บาท